Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Cardetails.nl en een Wederpartij (dit kan zowel een natuurlijk persoon {= persoon/consument} die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf als een rechtspersoon {= bedrijf/ondernemer} zijn) waarop Cardetails.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cardetails.nl, voor de uitvoering waarvan Cardetails.nl door derden dienen wordt betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Cardetails.nl
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarde bepaalde van toepassing. Cardetails.nl en de Wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld "naast de geest" van deze algemene voorwaarden.
1.7 Indien Cardetails.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cardetails.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.