Artikel 11: Vrijwaring
11.1 De Wederpartij vrijwaart Cardetails.nl voor eventuele aanspraken door derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Cardetails.nl toerekenbaar is.
11.2 Indien Cardetails.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Cardetails.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cardetails.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Cardetails.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.