Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Cardetails.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Cardetails.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strik vertrouwde informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.