Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cardetails.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintentis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste ingespannen hebben een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.3 De rechter in de vestigingsplaats van Cardetails.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. Niettemin heeft Cardetails.nl het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.