Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Cardetails.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Cardetails.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 In een offerte of aanbieding staan vermeld de prijs per product exclusief BTW, de totaalprijs per product exclusief BTW, de totaalprijs exclusief BTW, de BTW van de Totaalprijs per product, de BTW van de totaalprijs en de totaalprijs inclusief BTW. In een offerte of aanbieding kunnen eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen: andere heffingen van overheidswege, in het kader van de overeenkomst te maken kosten staan (zoals reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten) vermeld staan.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cardetails.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cardetails.nl anders aangeeft.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Cardetails.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.