Artikel 3: Contractduur, leveringstermijnen, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhogingen
3.1 De overeenkomst tussen Cardetails.nl en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Cardetails.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Cardetails.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 Cardetails.nl zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed bedrijf uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende wetenschap.
3.4 Cardetails.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 WB wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Indien door Cardetails.nl of door Cardetails.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, dan draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6 Indien Cardetails.nl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan Cardetails.nl ter beschikking heeft gesteld.
3.7 Cardetails.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.8 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Cardetails.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. Het risico van de beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Wederpartij tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.9 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Cardetails.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.10 Indien tijden de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassingen van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegd instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Cardetails.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.11 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Cardetails.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Cardetails.nl bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Cardetails.nl op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Cardetails.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.12 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cardetails.nl gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) aan de zijde van Cardetails.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
3.13 Indien Cardetails.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomst, dan is Cardetails.nl onder de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet over voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Cardetails.nl toekomende bevoegdheid of een op Cardetails.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Cardetails.nl alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
3.14 Cardetails.nl kan zich (binnen de wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, als mede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Cardetails.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is Cardetails.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling en/of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.