Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1 Cardetails.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Cardetails.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichting niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Cardetails.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Cardetails.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cardetails.nl kan worden gevergd.
4.2 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Cardetails.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen alle kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cardetails.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Cardetails.nl de nakoming van verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Cardetails.nl op gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling.
4.5 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakomingen ontbinding rechtvaardigt, dan is Cardetails.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbindingen zonder enige verplichting zijnerzijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cardetails.nl, zal Cardetails.nl in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijd eindigen aan Cardetails.nl is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Cardetails.nl zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Cardetails.nl genoemde termijn te voldoen, tenzij Cardetails.nl anders aangeeft.
4.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikking, staat het Cardetails.nl vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Cardetails.nl op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.8 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- of afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
4.9 Bij levering aan een natuurlijk persoon heeft de natuurlijk persoon de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Indien een natuurlijk persoon hier gebruik van wil maken dient de natuurlijk persoon eerst via de email contact op te nemen met Cardetails.nl waarna Cardetails.nl de retourprocedure bekend zal maken. De eventuele kosten ter retournering zijn geheel voor rekening van de natuurlijk persoon. Indien de natuurlijk persoon reeds aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan dan zal Cardetails.nl het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending terug betalen.
4.10 Uitgesloten van retournering zijn goederen en/of diensten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de Wederpartij, goederen en/of diensten van persoonlijke aard, goederen die door hun aard niet retour gezonden kunnen worden, goederen die snel kunnen bederven of overouderen, goederen en/of diensten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiele markt waarop Cardetails.nl geen invloed heeft, goederen welke beschadigd zijn, goederen welke geopend zijn, goederen welke gebruikt zijn, goederen en/of diensten waarvan de levering met uitdrukkelijk instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.