Artikel 5: Overmacht
5.1 Cardetails.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachten de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurispundentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cardetails.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cardetails.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Cardetails.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cardetails.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Cardetails.nl kan geurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien Cardetails.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagkomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waar toekomst, is Cardetails.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.