Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Cardetails.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Cardetails.nl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Cardetails.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Cardetails.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Cardetails.nl veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Cardetails.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Cardetails.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Cardetails.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Cardetails.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval Cardetails.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Cardetails.nl een door Cardetails.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Cardetails.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.