Artikel 8: Garantie, onderzoek en verjaringstermijn
De door Cardetails.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifieren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Cardetails.nl kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren of uit te voeren werkzaamheden.
8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Cardetails.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derden werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
8.3 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel, of vervanging, inclusief de administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
8.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig, onkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Cardetails.nl, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Cardetails.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8.5 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en//of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Cardetails.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (inclusief foto's) van het gebrek te bevatten, zodat Cardetails.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Cardetails.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.6 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schor dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft dit in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomst.
8.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.8 Indien vast staat dat een zaak gebrekkig is en dien aangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Cardetails.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Cardetails.nl vervanging of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Cardetails.nl te retourneren en aan de eigendom daarover aan Cardetails.nl te verschaffen, tenzij Cardetails,nl anders aangeeft.
8.9 Indien komst vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Cardetails.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijnen van alle vorderingen en verweren jegens Cardetails.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.