Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Indien Cardetails.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Cardetails.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cardetails.nl is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en-of onvolledige gegevens.
9.3 Cardetails.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cardetails.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Cardetails.nl toegerekend kunnen worden:
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 Cardetails.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
9.5 Indien Cardetails.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Cardetails.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cardetails.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.